MUZEUM WIDZIALNE

Regulamin 4. Przeglądu Muzeum Widzialne 2019

Pobierz Regulamin 4. edycjia PMW 2019:
pdf

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala zasady organizacji i warunki udziału w czwartej edycji projektu Przegląd Muzeum Widzialne, zwanego dalej Przeglądem, adresowanego do muzeów, studiów graficznych, indywidualnych  grafików.

2. Celem Przeglądu jest podkreślenie znaczenia oraz popularyzacja najlepszych przykładów systemów identyfikacji wizualnych muzeów, projektów graficznych działań muzealnych oraz kampanii promocyjno-marketingowych wdrożonych przez polskie muzea w okresie 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

II. Organizator przeglądu

Przegląd jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7, zwanym dalej Organizatorem.

III. Warunki uczestnictwa w przeglądzie

1. Do Przeglądu mogą być zgłaszane projekty, które zostały wdrożone przez muzea w okresie od 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

2. Przegląd obejmuje sześć kategorii konkursowych:

Kategoria A - identyfikacja muzeum

(ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.)

Kategoria B - identyfikacja wystaw czasowych

(ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.)

Kategoria C - wydawnictwa książkowe

(ocenie podlega projekt graficzny i  jakość wydania pozycji książkowych)

Kategoria D - grafika strony internetowej  

(ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej muzeum)

Kategoria E - kampanie promocyjno-marketingowe  

(ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum, wystaw, projektów edukacyjnych (stałych lub czasowych).  Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii (co chciano osiągnąć poprzez kampanię), identyfikację grup docelowych (do kogo kierowano działania), wybór kanałów komunikacji ( np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe etc. promocyjne wydarzenia towarzyszące ( np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje etc), osiągnięte efekty (określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów, etc.)

Kategoria F – zarządzanie profilami społecznościowymi

(ocenie podlega strategia i zarządzanie profilami społecznościowymi muzeum) 

3. Prawo zgłoszenia projektów w ramach każdej z kategorii mają: muzea, studia graficzne wdrożonych przez muzea projektów, agencje reklamowe, indywidualni graficy.

4. Dany projekt może być zgłoszony wyłącznie przez jeden z wymienionych w pkt. 3 podmiotów pod rygorem odrzucenia projektu zgłoszonego w drugiej kolejności.

5. Każdy uczestnik Przeglądu może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej z kategorii.

6. Podmioty uprawnione do udziału w Przeglądzie i deklarujące udział, przygotowują komplet dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się:
a. wypełniona karta zgłoszeniowa (według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępnego na stronie internetowej muzeumwidzialne.pl; format pdf);

b. prezentacja projektu ( format pdf)

c. przesłane publikacji  (dotyczy wyłącznie kategorii C)

7. Sposób i układ prezentacji zgłaszanego projektu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w niniejszym regulaminie, pozostaje do decyzji zgłaszającego.

8. Prezentacja nie może przekraczać 35 MB.

9. Regulamin Przeglądu można pobrać ze strony internetowej muzeumwidzialne.pl

10. Z chwilą dokonania zgłoszenia, podmioty wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający stają się uczestnikami Przeglądu, co wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. W zgłoszeniu zawarta jest klauzula, opisana poniżej, którą podmiot zgłaszająca się do Przeglądu akceptuje:
„Zapoznałem się z Regulaminem przeglądu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w przeglądzie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z przeglądem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich majątkowych i dóbr osobistych oraz że mogą być wykorzystanie w zakresie opisanym w Regulaminie PMW. Oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w zgłoszeniu projektu graficznego nadesłanym przez uczestnika, wyraziły zgodę na ich publikację. Wyrażam jednocześnie zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w zakresie informowania i promowania przeglądu i projektu Muzeum Widzialne. Mam świadomość, że przystępując do Przeglądu MUZEUM WIDZIALNE 2019 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie oraz  mam świadomość, że zgodę tę mogę wycofać w dowolnym momencie.”

12. Jury zastrzega możliwość poproszenia wybranych autorów o przesłanie oryginalnych egzemplarzy materiałów, w terminie konsultowanym indywidualnie.

13. Niespełnienie wymogów formalnych, o których mowa wyżej, powoduje odrzucenie zgłoszenia.

14. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów prowadzenia Przeglądu, wyłonienia zwycięzców i przyznawania nagród.

VI. Miejsce i termin składania zgłoszeń

 1. Kartę zgłoszeniową oraz prezentację należy przesłać na adres Organizatora: muzeumwidzialne@nimoz.pl
 2. Zgłoszenie musi nastąpić w terminie od dnia ogłoszenia przeglądu do dnia 30 września 2019  roku.
 3. Wydawnictwa będące zgłoszeniem do kategorii C, należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem Muzeum Widzialne. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres muzeumwidzialne@nimoz.pl

V. Przegląd oraz ocena prac

1. W ramach przeglądu zostanie dokonana ocena projektów przesłanych do poszczególnych kategorii przez powołane przez Organizatora jury składające się ze specjalistów z zakresu projektowania graficznego i realizacji kampanii promocyjno-marketingowych.

2. Jury powołuje Organizator.

3. W skład jury 4. Przeglądu Muzeum Widzialne wchodzi 5 osób.

4. Pracami jury kieruje przewodniczący wybrany większością głosów przez członków jury. Dla ważności obrad jury wymagane jest quorum stanowiące ponad 50%  całkowitej liczby członków jury, w tym obecność przewodniczącego.

5. Członkowie jury oceniają prace konkursowe, przyznając punkty wg skali od 0 do 5.

6. Obrady jury są tajne i ostateczne.

7. Jury sporządza protokół z obrad, zawierający w szczególności listę laureatów poszczególnych kategorii przeglądu.

VI. Nagrody

1. Jury w czasie posiedzenia wyłania zwycięzcę w każdej kategorii oraz przyznaje 2. i 3. nagrodę.

2. Jury może przyznawać nie więcej niż jedno wyróżnienie w każdej z kategorii.

3. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w ramach każdej kategorii jest statuetka oraz prezentacja zwycięskiego projektu na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeumwidzialne.pl,  muzealnictwo.com.

4. Laureaci przeglądu są informowani o przyznaniu nagród drogą elektroniczną.

VII. Rozstrzygnięcie przeglądu

1. Wyniki przeglądu są ogłaszane podczas spotkania laureatów w jednej z instytucji kultury. W trakcie spotkania laureatów prezentowane są wszystkie projekty nagrodzone i wyróżnione.

2. Organizator planuje organizację wystawy pokonkursowej, w miejscu i terminie ustalonym oddzielnie.

VIII. Wykorzystanie prac

1. Organizatorzy przeglądu zastrzegają prawo, a jego Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie fragmentów lub całości zgłoszeń konkursowych na potrzeby prezentacji wyników przeglądu (w tym ewentualnej wystawy pokonkursowej), jak również wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie fragmentów lub całości zgłoszeń konkursowych poprzez ich opublikowanie w wybranych przez Organizatora publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach lub magazynach, jak również ich opublikowania na stronach internetowych z możliwością dostępu nieograniczonej liczby podmiotów i w utworach audiowizualnych, w celu promowania przeglądu lub pracy konkursowej.

IX. Organizacja przeglądu

Sekretariat Przeglądu Muzeum Widzialne mieści się w siedzibie
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa

 X. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników i Laureatów Przeglądu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pisząc na adres email: iod@nimoz.pl
 3. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Przeglądu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”)  na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu, wyłonienia Laureata oraz przyznania Nagród, Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
 4. W ramach Przeglądu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

-        nazwa zgłaszającego,

-        telefon kontaktowy,

-        adres e-mail

-        ulica, miejscowość, kod,

-        dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z sekretariatem przeglądu

 1. Poprzez zgłoszenie do Przeglądu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Przeglądzie danych osobowych przez ww. Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa w Przeglądzie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Przeglądu. Niniejszą zgodę Uczestnik może w każdym czasie wycofać.
 2. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)     wzięcia przez Uczestnika udziału w Przeglądzie, przeprowadzenia Przeglądu oraz w celu wyłonienia Laureata Przeglądu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

b)     komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby przyznania Nagrody (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

c)     dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, z którymi mamy podpisane stosowne umowy powierzenia bądź też podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Przeglądu, a po tym czasie zostaną przekazane do archiwum. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej wycofania,
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora Przeglądu, podany w rozdziale II pkt 1 Regulaminu lub adres e-mail iod@nimoz.pl;
 5. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Administratora Przeglądu, podany w rozdziale II pkt 1 Regulaminu lub na adres e-mail iod@nimoz.pl. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Przeglądzie.;
 6. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia;
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w Przeglądzie;
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Przeglądu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników przeglądu.

2. Organizator zastrzega prawo odwołania Przeglądu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje podejmuje Organizator Przeglądu.

 

 

 

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności